Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Charyzmat Sw. Faustyny

Charyzmat Św. Faustyny: Głoszenie miłosierdzia Boga

 Święta Siostra Faustyna żyła i zmarła w Zgromadzeniu, które zajmowało się wychowaniem dziewcząt i kobiet „moralnie upadłych” (charyzmat założenia). Jako członkini tego Zgromadzenia pełniła jego charyzmat, a jednocześnie otrzymała od Boga większy dar – charyzmat głoszenia światu miłosierdzia Bożego, uobecniania w świecie ewangelicznej wartości, jaką jest miłosierna miłość Boga do każdego człowieka. W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami – powiedział do niej Jezus – Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem (Dz. 1588). Wiele razy wzywał ją do głoszenia światu tej biblijnej prawdyPisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości (Dz. 965); mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione  miłosierdzie Moje  (Dz. 848). Mów  światu o  Moim miłosierdziu, o Mojej miłości. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie (Dz. 1074).

W centrum charyzmatu św. Siostry Faustyny leży wartość ewangeliczna (nie konkretne zadanie), jaką jest tajemnica miłosierdzia Bożego. Życie tym  charyzmatem  wymaga więc nieustannego poznawania tej prawdy wiary i jej kontemplacji w codzienności oraz odpowiadania na nią postawą zaufania wobec Boga (czyli pełnienia Jego świętej woli, która jest dla nas samym miłosierdziem) i czynnej miłości bliźniego. Świadectwo życia w tym duchu jest podstawowym sposobem głoszenia światu miłosierdzia Bożego. Zadanie to wypełniane jest także poprzez różne dzieła miłosierdzia, słowa i modlitwę, zwłaszcza przez praktykę nabożeństwa do Miłosierdzia  Bożego w formach, które Jezus przekazał Siostrze Faustynie.

Charyzmat św. Siostry Faustyny wnosi do historii Kościoła nową szkołę duchowości i Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który na różne sposoby realizuje zadanie uobecniania w świecie tajemnicy miłosierdzia Bożego. Aktualność i znaczenie tego charyzmatu dostrzegł Ojciec Święty Jan Paweł II, czemu dawał wyraz przy różnych okazjach. Choć Kościół – jak zauważył – od początku swego istnienia głosi tajemnicę miłosierdzia Bożego, to jednak dzisiaj wydaje się, że jest szczególnie wezwany, by głosić światu to orędzie. Nie może zaniechać tej misji, skoro wzywa go do tego sam Bóg przez świadectwo św. Siostry Faustyny.

Charyzmat

Misja  apostolska  i  duchowość  wypływa z daru Boga, który określany jest słowem: charyzmat. Po Soborze Watykańskim II, który zwrócił większą uwagę na charyzmatyczny wymiar życia Kościoła, rozwinęła się teologia charyzmatu, dzięki której coraz lepiej poznajemy, czym jest ten dar Ducha Świętego i jaką rolę odgrywa w życiu wierzących i wspólnot. Wiadomo już, że jest to dar, który nie tylko uzdalnia do służby, do konkretnej posługi apostolskiej, ale także w sposób zasadniczy rzutuje na całe życie wewnętrzne człowieka czy określonej wspólnoty, na relacje z Bogiem i z ludźmi, na modlitwę i ascezę.

Przy opisie charyzmatu św. Siostry Faustyny trzeba też wskazać na jego charakter, który precyzuje cel charyzmatu (określa grupę osób, do której jest skierowany, czy sposoby jego realizacji). Wydaje się, że najlepiej oddają go słowa Jezusa: Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742). Te trzy sposoby czynienia miłosierdzia określają zarazem sposoby realizacji charyzmatu Siostry Faustyny, sposoby uobecniania, głoszenia światu tajemnicy miłosierdzia Bożego. O tych formach charyzmatu mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Sanktuarium w Łagiewnikach: Drogie Siostry! Spoczywa na was niezwykłe powołanie. Wybierając spośród was błogosławioną Faustynę, Chrystus (…) wezwał do szczególnego apostolstwa Jego miłosierdzia. Proszę was, podejmujcie to dzieło. Dzisiejszy człowiek potrzebuje waszego głoszenia miłosierdzia; potrzebuje waszych dzieł miłosierdzia i potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie. Nie zaniedbujcie żadnego z tych wymiarów apostolstwa.

Natomiast duchowość charyzmatu św. Siostry Faustyny można określić jednym słowem: miłosierdzie (Boskie i ludzkie). Tajemnica miłosierdzia Bożego była w absolutnym centrum jej życia duchowego, decydowała o obrazie Boga jako Ojca bogatego w miłosierdzie, i postawie zaufania wobec Niego, o modlitwie i ascezie oraz o jakości w relacjach międzyludzkichPragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie – modliła się – niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz. 163).

Znaczenie charyzmatu św. Siostry Faustyny

Osoba  obdarzona  charyzmatem  założyciela,  głęboko  zjednoczona z  Chrystusem, zawsze proponuje „nowoczesną” interpretację orędzia Chrystusowego, współbrzmiącą z czasami, w których założyciel żyje. Charyzmat św. Siostry Faustyny jest rzeczywiście wielkim darem Boga dla naszych czasów, został on dany Kościołowi jako remedium na panoszące się w świecie zło Znaczenie jej charyzmatu ukazuje nowa szkoła duchowości, którą wnosi do historii Kościoła, i Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który na różne sposoby realizuje zadanie uobecniania w świecie tajemnicy miłosierdzia Bożego.

Wpływ  charyzmatycznej  misji Apostołki Bożego Miłosierdzia na życie Kościoła w naszych czasach jest dostrzegalny przysłowiowym „gołym okiem”. Dzisiaj bowiem najbardziej znanym wizerunkiem Chrystusa jest właśnie obraz namalowany według jej wizji; do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego zostało już wpisane Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; najbardziej znaną modlitwą do Miłosierdzia Bożego na świecie jest Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana nawet w narzeczach afrykańskich i coraz większą popularność zdobywa sobie modlitwa w chwili  konania  Jezusa  na  krzyżu  zwana Godziną Miłosierdzia. Jej życie i misja zainspirowały na uczelniach i wydziałach teologicznych wiele prac naukowych, wzbogaciły Kościół o głębsze poznanie tajemnicy miłosierdzia Bożego. Bardzo wymiernym wskaźnikiem oddziaływania jej charyzmatycznej misji są wezwania nadawane kościołom. Na początku XX wieku w Polsce był tylko jeden kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, w Krakowie na Smoleńsku. Dzisiaj jest ich już ponad 200, a 20 z nich zostało podniesionych do rangi diecezjalnych sanktuariów. Podobny proces ma miejsce w innych krajach, na wszystkich kontynentach, choć przebiega wolniej niż w Polsce.

Aktualność i znaczenie charyzmatu  św. Siostry Faustyny dostrzegał Ojciec Święty Jan Paweł II, czemu dawał wyraz przy różnych okazjach, wołając, aby współcześni chrześcijanie byli świadkami, apostołami Bożego Miłosierdzia.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Pełny tekst w: „Charyzmat św. Siostry Faustyny”

w: Studia Bobolanum, 2(2008), s. 5-20.

 

 

Drukuj cofnij odsłon: 350 aktualizowano: 2018-10-11 02:44 | utworzono: 2018-08-30 01:42:07 Do góry