Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Sakramenty

Sakramenty Święte w naszej parafii

Sakrament Chrztu Świętego

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.
Zgłoszenie dziecka do chrztu najlepiej dokonać na ok. 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej. Wówczas odbywa się krótka katecheza chrzcielna dla rodziców oraz wypełnienie danych osobowych (data urodzenia dziecka, jego imię lub imiona, imię i nazwisko rodziców, również rodowe matki wraz z datą urodzenia oraz miejscem zamieszkania, imię i nazwisko rodziców chrzestnych z ich datą urodzenia i zamieszkania). Dobrowolna ofiara składana przez rodziców przeznaczona jest na utrzymanie Kościoła, klasztoru, na wynagrodzenie pracowników oraz zakup rzeczy potrzebnych do liturgii. Przynajmniej jedno z imion nadawanych swojemu dziecku winno być imieniem jakiegoś świętego lub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga
Rodzice chrzestni, którzy pochodzą z innej parafii niż ta, w której odbędzie się uroczystość chrzcielna, winni poprosić w kancelarii swojej parafii o wypisanie zaświadczenia tego, że są praktykującymi katolikami, a następnie doręczyć ten dokument tuż przed liturgią chrzcielną. Wówczas można także dopełnić brakujących formalności i uzupełnić luki w księdze chrzcielnej.
Rodzice dziecka winni zaopatrzyć się w rzeczy potrzebne do chrztu: białą szatę i świecę.

Warunki udzielania chrztu:

 1. Miejsce zamieszkania. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).

 2. Metryka urodzenia. Przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC.

 3. Zgoda rodziców. Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest.

 4. Zapewnienie o warunkach katolickiego wychowania. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego. W przypadku, gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców. W związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa, rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka.

 5. Rodzice chrzestni. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem

  Wymagania stawiane chrzestnym. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

  - mieć ukończone 16 lat;

  - być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

  - prowadzić życie zgodne z wiarą /nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym;

  - przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika).

 

Sakrament Małżeństwa 

Drodzy Narzeczeni,

Pozwólcie, że w imieniu całej społeczności parafialnej Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, złożę Wam serdeczne gratulacje z okazji rozpoczęcia przygotowań do Waszych nadchodzących zaślubin. Gdy będziecie, przed Wszechmocnym i Jego Kościołem, przyrzekać sobie wzajemną miłość i ofiarowywać sobie nawzajem swoje życie, będzie Wam towarzyszyć nasza modlitwa by Pan błogosławił Wam we wzajemnej wierności i obdarzył Was potomstwem.
Informacje zawarte w tej broszurze mają na celu pomóc Wam w Waszych przygotowaniach do ślubu. Ksiądz, który będzie przewodniczył ceremonii ślubnej, będzie mógł również pomóc w przypadku wątpliwości, które mogą się pojawić, a nie są omówione w tej broszurze. Jednym z najlepszych sposobów by przygotować się do szczęśliwego małżeństwa jest modlitwa o błogosławieństwo Boże w Waszym małżeństwie. Módlcie się wspólnie za Wasze małżeństwo. Jako że zaczynacie nowy etap w Waszym życiu, zachęcam Was byście poprosili Pana Boga o wybaczenie wszystkich Waszych
grzechów i otwarli Wasze serca na nowe życie z Panem. Katolicy są również zachęcani by przystąpić do Sakramentu Pokuty jako części przygotowań do małżeństwa.
Jeszcze raz, niech Pan błogosławi Was teraz i w przyszłych latach jako mąż i żona.

Oddany w Chrystusie
ks. Andrzej Totzke SChr
Proboszcz

 

 

    WSTĘPNE PRZYGOTOWANIA:

Przygotowania do ślubu należy rozpocząć od umówienia spotkania z wybranym przez siebie księdzem. Podczas tego spotkania zostanie ustalona data i godzina waszego ślubu i próby generalnej, jak również zostaną omówione inne szczegóły. Spotkanie powinno się odbyć ze znacznym wyprzedzeniem przed ślubem. Zalecane jest by
skontaktować się z Parafią na rok przed planowaną datą ślubu. Zgodnie z wytycznymi Archidiecezji sześć miesięcy jest minimalnym okresem.
Musi być zapewniona wystarczająca ilość czasu by narzeczeni mogli wziąść udział w obowiązkowych konferencjach Archidiecezji „Przygotowanie do małżeństwa”.
Śluby w kościele Matki Bożej Różańcowej odbywają się tylko w soboty w następujących godzinach: o 11:00, 2: 00 lub o 6:30 po południu. Jeśli życzeniem narzeczonych jest inna godzina ślubu niż te przedstawione powyżej, muszą oni uzyskać specjalne zezwolenie od proboszcza.


     MIEJSCE I CELEBRANT WASZEGO ŚLUBU:


Ślub może mieć miejsce w Parafii panny młodej lub pana młodego, jeśli oboje narzeczeni są wyznawcami wiary katolickiej. Możecie wybrać któregokolwiek księdza lub diakona przypisanego do Parafii. Narzeczeni, którzy nie przynależą do Parafii Matki Bożej Różańcowej, MUSZĄ uzyskać pisemne zezwolenie od Proboszcza Parafii, w której są zapisani lub do której uczęszczają. Jest zawsze mile widzianym by ksiądz, który jest krewnym lub bliskim przyjacielem celebrował zaślubiny. W takim przypadku, prosimy poinformować celebranta, że do jego obowiązków będzie należało przygotowanie całej dokumentacji, instruktaż narzeczonych, próby, itp. Ponadto w przypadku, gdy mszy będzie przewodniczył ksiądz spoza Parafii, opłata za ślub zostanie pomniejszona o 100.00 dolarów.
W obydwu przypadkach w pierwszej kolejności należy skonsultować się z księdzem lub diakonem z Parafii, gdzie będzie miał miejsce ślub. Gdy któreś z narzeczonych nie jest Katolikiem, ksiądz jej/jego wyznania może być zaproszony do przebywania w sanktuarium i wzięcia udziału w ceremonii. Jeśli istnieją jakieś poważne powody by zaślubiny miały miejsce w niekatolickim kościele, należy za pośrednictwem księdza z Parafii uzyskać zezwolenie od Arcybiskupa.

     WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Świadectwo chrztu z każdej katolickiej strony (panna młoda, pan młody). Świadectwo musi być oryginałem wydanym przez Kościół, gdzie chrzest miał miejsce, i datowane nie więcej jak sześć miesięcy przed datą ślubu.

2. Licencja ślubu z miasta Baltimore. Dokument musi być uzyskany z poniższego urzędu:
License Bureau of Baltimore City Courthouse,
Marriage License Division, Room 142,
100 North Calvert Street, 410-333-3780.
Uwaga: Obowiązuje 48-godzinny okres oczekiwania zanim licencja ślubu zostanie wydana. Licencja jest ważna na 6 miesięcy, tak więc można ją otrzymać z wyprzedzeniem.

3. Świadectwo z Archidiecezjalnej konferencji „Przygotowanie do Małżeństwa” o ukończeniu programu przygotowawczego.

4. Inne dokumenty na żądanie księdza.

 

    KONFERENCJE PRZYGOTOWAWCZE DO MAŁŻEŃSTWA:


Oczekuje się, że wszystkie pary, które planują wziąć ślub w Kościele Matki Bożej Różańcowej wezmą udział w przedmałżeńskich konsultacjach. Te spotkania są prowadzone w celu zapewnienia każdej osobie okazji do lepszego zrozumienia samego siebie, przyszłego współmałżonka, jak również obowiązków i odpowiedzialności w małżeństwie. Archidiecezja oferuje weekendowe Spotkanie Zaręczonych (Engaged Encounter weekend) lub zajęcia Przygotowanie Do Małżeństwa (Marriage Preparation classes). Oba programy są pomyślane w ten sposób by dać Tobie i Twojemu przyszłemu wspołmażonkowi czas na szczerą rozmowę o Waszym wspólnym życiu. Ksiądz lub diakon przekaże Wam broszury z rozkładem (daty, godziny) obydwu programów.


    ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:


Gdy obie strony są katolikami, zwyczajowo przez trzy niedziele poprzedzające ślub w parafiach obu narzeczonych podawana jest do publicznej wiadomości informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa. W przypadku gdy jedna ze stron nie jest wyznania katolickiego, prosimy poinformować kiędza jeśli życzycie sobie by Wasze zapowiedzi były ogłaszane.

    OFICJALNI ŚWIADKOWIE:


Świadkowie (drużba i druhna) mogą być dowolnego wyznania, aczkolwiek powinni być aktywnymi członkami danej społeczności wyznaniowej.


     LITURGIA ŚLUBU:


W obrzędzie zawarcia małżeństwa dopuszczalnych jest wiele możliwości, które pozwalają pannie młodej i panu młodemu uczynić ich ślub tak bardzo osobistym jak to tylko możliwe. Prosimy przedyskutować te możliwości z Waszym celebrantem. Jeśli oboje narzeczeni są katolikami celebracja Sakramentu Ślubu powinna mieć miejsce podczas Ślubnej Mszy Świętej. Ślub międzywyznaniowy jest zazwyczaj celebrowany podczas Ceremonii Zaślubin, aczkolwiek może zostać odprawiona Msza Św. Ksiądz z wielką radością pomoże w przygotowaniach do takiej ceremonii.


     LEKTOR:

Zarówno podczas Ślubnej Mszy Św. jak i Ceremonii Zaślubin czytane jest Pismo Święte. Jest mile widziane by osoba świecka czytała jedno lub obydwa czytania. Rolę lektora może pełnić członek rodziny, uczestnik wesela, lub też bliski przyjaciel. Prosimy się upewnić, że osoby wybrane na lektorów będą czytać wyraźnie i głośno tak by byli słyszani przez zgromadzonych w kościele.


    MUZYCZNA OPRAWA ŚLUBU:

Muzyka podczas jakiejkolwiek Mszy Św. musi być zgodna z celami religijnego obrzędu. W związku z tym muzyczna oprawa ślubu powinna być dobrana tak by wyrażała i wspierała religijne znaczenie małżeństwa. Muzyka podczas katolickiej mszy musi wyrażać uwielbienie dla Pana Boga za tajemnicę miłości jaką stworzył w każdym człowieku i która pozwala Wam dzielić się nią wzajemnie w Sakramencie Małżeństwa. Narzeczeni są zachęcani by dostosowali ślub poprzez wybranie muzyki zgodnie
z tymi zasadami. W celu uzgodnienia oprawy muzycznej ślubu należy skontaktować się z organistą w naszym kościele. Jeśli życzycie sobie innego organistę, potrzebne jest specjalne zezwolenie od Proboszcza.
OPŁATA I UMOWA MIĘDZY NARZECZONYMI A ORGANISTĄ JEST DOKONYWANA BEZPOŚREDNIO Z ORGANISTĄ.


    KWIATY:

Narzeczeni, których życzeniem jest udekorowanie kościoła kwiatami na ich ślub, powinni załatwić tę sprawę bezpośrednio z wybraną przez nich kwiaciarnią. W momencie gdy ołtarz zostanie udekorowany kwiatami na Waszą ceremonię ślubną, kwiaty te ofiarowane są Panu Bogu jako dar i muszą tam pozostać.
UWAGA: Kościół zostanie otwarty na godzinę przed wyznaczonym czasem Waszego ślubu. Prosimy by kwiaty na ślub były dostarczone odpowiednio w tym czasie. Jeśli życzycie sobie by kwiaty były dostarczone wcześniej, należy uzgodnić to z księdzem z Parafii. (Przejście nawą główną w kościele ma długość 100 stóp, jeśli zdecydujcie się zamówić biały chodnik.)


    
ZDJĘCIA:


Album fotograficzny może być cenną pamiątką świętości chwili, w której narzeczeni ofiarują sobie nawzajem całe swoje życie, jak również może krzepić ich miłość w trudnych okresach małżeństwa w późniejszych latach. Fotograf, zatrudniony przez narzeczonych, musi zostać uświadomiony o świętości ceremonii małżeństwa i samego kościoła. Zdjęcia powinny być robione w taki sposób by nie odwracały uwagi od uroczystości. Zdjęcia mogą być robione podczas ceremonii ślubnej pod warunkiem, że FOTOGRAF NIE BĘDZIE WCHODZIŁ DO SANKTUARIUM (obszar ołtarza) i nie będzie używał lampy błyskowej gdy ceremonia się rozpocznie. Prosimy poprosić fotografa by skonsultował się z księdzem odnośnie instrukcji przed rozpoczęciem
uroczystości. UWAGA: ZDJĘCIA MOGĄ BYĆ ROBIONE W KOŚCIELE PRZEZ 30 MINUT PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI. PROSIMY O NIEPRZEKRACZANIE TEGO CZASU.
Jeśli życzycie sobie robić zdjęcia po zakończeniu ceremonii, prosimy powrócić na przód kościoła (obszar przed ołtarzem) zaraz po uroczystości. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie fotografa o limicie czasowym jak również uzgodnienie z nim rodzaju zdjęć, jakie chcecie zrobić. Zdjęcia powinny być OFICJALNE i powinny być zrobione poza barierkami ołtarza. Prosimy pamiętać o świętości kościoła i ciągłej obecności Najświętszego Sakramentu.


    PUNKTUALNOŚĆ:

 
Jest bardzo ważne, by próba i sam ślub rozpoczęły się o wyznaczonym czasie. W przeciwnym razie opóźnienie będzie miało ogromny wpływ na kolejne przewidziane w tym dniu uroczystości w kościele. W przypadku zbyt dużego spóźnienia, które spowoduje konflikt z kolejnymi uroczystościami w kościele, limit czasowy na robienie zdjęć może zostać znacznie ograniczony. PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ.


   OFIARY  ZA ŚLUB:  

Nasza Parafia, niegdyś duży i rozbrzmiewający kościół, obecnie stanowi mniejszą kongregację. Wasza opłata za ślub pomoże pokryć wydatki ponoszone przez kościół (bieżące wydatki, konserwacje, płace, broszury, książeczki, etc). W przypadku stałych użytkowników parafialnych kopert, ofiara wynosi 350.00 dolarów.
Stały użytkownik parafialnych kopert jest zdefiniowany, jako osoba zarejestrowana w księgach Kościoła Matki Bożej Różańcowej, która aktywnie wspiera kościół finansowo przez dwa (2) lata poprzedzające datę ślubu. W przypadku narzeczonych, którzy nie są zarejestrowanymi członkami Parafii i którzy nie wspierają kościoła poprzez regularne używanie kopert, ofiara wynosi 700.00 dolarów.
Ofiara powinna być uiszczona na cztery (4) tygodnie przed datą Waszego ślubu.
Narzeczeni mogą również ofiarować grzecznościowy prezent celebrantowi ślubu.
Uwaga: Zapłata dla organisty i solistów powinna być dokonana bezpośrednio u organisty, ponieważ opłaty te są uzgadniane z nimi osobiście.


    RYŻ, ZIARNO I KONFETTI: 

RZUCANIE RYŻEM, ZIARNEM, PŁATKAMI RÓŻ LUB KONFETTI, LUB INNYMI MATERIAŁAMI JEST NIEDOZWOLONE W KOŚCIELE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.
Materiały te stanowią niebezpieczeństwo podczas chodzenia, szczególnie dla starszych osób. W związku z tym prosimy o poinformowanie Waszych gości by po ceremonii nie rzucali ryżem lub innymi sypkimi materiałami. Jeśli zdecydujecie się na sypanie płatkami kwiatów w procesji Panny Młodej do ołtarza, prosimy NIE UŻYWAĆ płatków z żywych kwiatów nawet, jeśli będzie rozłożony dywan. Płatki, gdy się chodzi po nich, stają się bardzo śliskie.


    OBECNOŚĆ NA PRZYJĘCIU WESELNYM: 


W związku z obszernym rozkładem uroczystości kościelnych w kościele Matki Bożej Różańcowej w czasie weekendów, ksiądz nie zawsze będzie mógł uczestniczyć w przyjęciu weselnym. Jeśli życzycie sobie, by ksiądz uczestniczył w Waszym przyjęciu weselnym, wyślijcie mu wcześniej osobiste zaproszenie.


     Słowo końcowe … 

Te informacje mają na celu omówienie najbardziej istotnych zagadnień związanych z planowaniem dniu Waszego ślubu. Zdajemy sobie sprawę, że nie są one w stanie odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Jeśli więc są jakieś nieomówione kwestie lub potrzebujecie dalszych wyjaśnień, prosimy kierować pytania do wybranego księdza.

     Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Niech Pan obdarzy Was wieloma szczęśliwymi latami wspólnego pożycia byście mogli cieszyć się bogactwami i błogosławieństwami życia małżeńskiego.

   NAMASZCZENIE CHORYCH:

Namaszczenie chorych to sakrament, którego udziela się osobom, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku. 
Ma on umocnić chorego, aby w spokoju ducha przeżywał trudny czas. Jeżeli po wyzdrowieniu stan chorego znów się pogorszy należy przyjąć ten sakrament kolejny raz. 

Nie jest to sakrament dla umierających lecz dla chorych, aby ich w chorobie umocnić.

Umierającym udziela się przede wszystkim Wiatyku (czyli Komunii św. na drogę przejścia do wieczności) oraz odpustu zupełnego na godzinę śmierci


Drukuj cofnij odsłon: 5171 aktualizowano: 2013-10-23 04:35 | utworzono: 2012-01-21 21:46:59 Do góry